OBCHODNÉ PODMIENKY

1  Základné údaje
2. Objednávka tovaru
3. Zaslanie tovaru, náhrada škody
4. Osobný odber tovaru
5. Odstúpenie od zmluvy, reklamačné podmienky
6. Ochrana osobných údajov
7. Cookies
8. Záverečné ustanovenia
9. Alternatívne riešenie sporov

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Adresa sídla firmy ( nie pobočky ):

www.najlacnejsie-lyze.sk
SKI MOUNTAINS s. r. o.
Budimír 7
04443 Budimír
Email
info@najlacnejsie-lyze.sk
IČO: 54 016 789
DIČ: SK2121555414

Úprava zdanenia prirážky - použitý tovar

Bankové spojenie:

EURO IBAN: SK1083300000002502047983 ( EURO účet FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

CZK IBAN: SK9883300000002102047984 ( CZK účet FIO banka a.s. )
CZK účet: 2102047984/2010
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU 

Zoznam tovaru na stránkach www.najlacnejsie-lyze.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

Na objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky 
Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. V prípade, že zákazník zruší objednávku po jej vytvorení, predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za tovar v zmysle nákladov spojených s prípravou objednávky a expedíciou tovaru. Vrátane poplatkov za transakcie paypal alebo stripe.

Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

 

3. ZASLANIE TOVARU 

V prípade tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. 
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodaváteľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, väčšinou druh tovaru, počet kusov, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva. 
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie však pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota 
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade neobvyklých typov tovaru, je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. 
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy 
Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.najlacnejsie-lyze.sk v sekcii "košík", alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

Spôsob uhradenia ceny za tovar 
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste predaja tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru 
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.

Pokiaľ zákazník omylom obrdží chybnú dodávku tovaru, je povinný tovar zaslať späť. V takom prípade sú mu uhradené náklady na poštovné, maximálne však do výšky, ktorú zaplatil pri objednávke za doručenie.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom 
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná predovšetkým elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. III podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za tovar v zmysle nákladov spojených s prípravou objednávky a expedíciou tovaru. Vrátane poplatkov za transakcie paypal alebo stripe.

 

4. OSOBNÝ ODBER TOVARU 

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzke rezervovaný.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 24 hodín od objednania, resp. pokiaľ sa prevzatia nedohodne inak. Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Právo zákazníka na odstúpenie 
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia

Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje pre zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne priamo na odbernom mieste E-shopu: www.najlacnejsie-lyze.sk

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček alebo iný bonus, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde zo strany spotrebiteľa k odstúpeniu od kúpnej zmluvy alebo vrátenie časti tovaru, vďaka ktorému dôjde k zníženiu celkovej ceny objednávky pod hranicu, ktorá spotrebiteľa oprávňuje k získaniu bonusov a darčekov, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Právo dodávateľa na odstúpenie 
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do chvíle odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy 
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
V prípade, že zákazník zruší objednávku po jej vytvorení, predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za tovar v zmysle nákladov spojených s prípravou objednávky a expedíciou tovaru. Vrátane poplatkov za transakcie paypal alebo stripe.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@najlacnejsie-lyze.sk alebo písomne v prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

FORMULÁR na stiahnutie TU ( kliknutím stiahnete )

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom stave ako mu bol dodaný a je nutné vynaložiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj prípadne vzniknutú škodu na tovare ( najmä poškodenie, zjavné opotrebenie, dodávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie tovaru a podanie návrhu na zníženie vrátenej hodnoty za tovar v zmysle vrátenia tovaru do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša.

TOVAR PRE VÝMENU / VRÁTENIE / REKLAMÁCIU posielajte KURIÉROM.
Balíky na poštu nepreberáme a nebudú riešené.

Náklady na vrátenie hradí spotrebiteľ vrátane poplatkov za transakcie paypal alebo stripe. 
Peniaze sa vyplácajú spotrebiteľovi spôsobom, akým bol tovar uhradený, resp. aj iným spôsobom, pokiaľ sa takto obe strany dohodli.
Adresa pre doručenie, to platí aj pre výmenu tovaru, vrátenie resp. reklamáciu:

www.najlacnejsie-lyze.sk , Budimír 7 , 04443 Budimír

Nezabudnite priložiť do balíka formulár na odstúpenie, originál doklad spolu s číslom účtu, kde požadujete vrátiť peňažné prostriedky.

Zabalenie balíkov spĺňať nasledovné podmienky:

1. Tovar na opravu alebo na výmenu je nutné zaslať v originálnom obale použitím výplňového materiálu.
2. Každý tovar, aj ťažko zabaliteľný, je potrebné zabaliť pevným obalom.
3. Kartóny je potrebné prelepiť lepiacou páskou z každej strany. Pokiaľ je to možné, je potrebné používať lepiacu pásku.
4. Tovarový balík je potrebné zabaliť tak, aby sa jednotlivé kusy tovaru v obale nepohybovali.
5. Na spodok krabice je potrebné umiestniť vrstvu tlmiaceho materiálu, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave.
6. Každú časť tovaru je potrebné zvlášť obaliť ochranným materiálom a umiestniť tovar do stredu krabice, pričom by jednotlivé časti mali byť od seba a od stien obalu dostatočne vzdialené.
7. Zvyšné medzery sa vyplnia a na vrch sa umiestni ďalšia vrstva tlmiaceho materiálu.
8. Na povrchu nesmú byť nerovnosti či vyčnievajúce časti.
9. Z balíkov nesmú vyčnievať dlhé alebo ostré alebo špicaté časti tovaru.
10. Je nutné podľa možností optimálne využiť priestor v krabici (t.j. vyplniť voľný priestor medzi tovarom a stenou krabice) a použiť
11. kvalitný, rozmerovo vhodný obalový materiál, za účelom zabezpečenia ochrany tovaru.
12. Ťažko zabaliteľný tovar zvláštneho tvaru je nutné okrem zmršťovacej fólie chrániť aj iným obalom.

Tovar zabalený iným spôsobom nepreberáme.

 

ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK 

5.1 Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 5.3 Záručná doba platí aj pri spotrebnom materiály, ktorého životnosť alebo použiteľnosť je právnymi predpismi alebo normami inak limitovaná.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným a nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom na použitie alebo účelom použitia, nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre tovar (lyže, lyžiarky, viazania).

5.5 Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba tovaru, alebo zákazník sám vykoná zásah do tovaru.

5.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciou:
- osobne na adrese www.najlacnejsie-lyze.sk , Budimír 7 , 04443 Budimír, predložením tovaru a dokladu o kúpe
- odoslaním tovaru spolu s ďalšími dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu www.najlacnejsie-lyze.sk , Budimír 7 , 04443 Budimír, kurierom a nie dobierkou! K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. 

TOVAR PRE VÝMENU / VRÁTENIE / REKLAMÁCIU posielajte KURIÉROM.
Balíky na poštu nepreberáme a nebudú riešené.

5.7 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.8 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie musí doručiť spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

5.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránenú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.10 Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie môže byť doručený kupujúcemu aj e-mailom na kupujúcim poskytnutý kontaktný údaj. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho zasielanej e-mailom, sms správou alebo iným vhodným spôsobom je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

5.11 Ak si kupujúci neprevezme vec do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie zodpovedajúce bežnému nájomnému platenému predávajúcim, a to podľa miesta, času a plochy priestoru, kde je kupujúcim neprevzatý tovar uskladnený.

FORMULÁR REKLAMAČNÝ PROTOKOL na stiahnutie TU ( kliknutím stiahnete )

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

6.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na internetový obchod www.najlacnejsie-lyze.sk spoločnosti SKI MOUNTAINS s.r.o., ktorá je na účely tohto vyhlásenia súčasne správcom osobných údajov (ďalej len "správca") subjektu osobných údajov.

6.2 Subjektom osobných údajov je užívateľ internetového obchodu www.najlacnejsie-lyze.sk, ktorý vyplnil a odoslal objednávku v tomto internetovom obchode alebo uzavrel kúpnu zmluvu so správcom.

6.3 Pri uchovávaní osobných údajov dodržiava správca Zákon č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov a súvisiacich noriem, ktorými sú predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Správca zhromažďuje niektoré nižšie špecifikované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre realizáciu práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu na adrese www.najlacnejsie-lyze.sk alebo pre rozvoj ponúkaných služieb a zdokonalenie ovládateľnosti tohto internetového obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atď .

6.5 Osobné údaje správca spracováva v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.6 Správca nezhromažďuje žiadne citlivé ani zvláštne osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách, náboženskom vyznaní, zdravotnom stave, sexuálnej orientácii atď.

6.7 Osobné údaje subjektu sú správcom spracovávané ako nevyhnutné na realizáciu práv a povinností plynúcich správcovi z objednávok a kúpnych zmlúv, pričom objednávateľom alebo druhou zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Toto sa deje na základe čl. 6.1.B) a 6.1.c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré umožňujú plnenie zmluvy zo strany správcu a využitie služieb zo strany subjektu údajov, pričom sa jedná o súhlas typu OPT-OUT, prípadne špeciálne súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu www.najlacnejsie-lyze.sk.

Subjekt osobných údajov udelením špeciálneho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a poučený o zákonnom spracovaní prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, a to najmä:

 • Právom požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,
 • Právom požadovať opravu svojich osobných údajov v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,
 • Právom požadovať vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,
 • Právom namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,
 • Právom na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • Právom udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • Právom podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

6.8 Správca je oprávnený pozmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu www.najlacnejsie-lyze.sk.

6.9 Všetky osobné údaje získava správca od subjektov osobných údajov na základe dobrovoľnosti, s výnimkou údajov potrebných pre doloženie daňovej a účtovnej evidencie správcom orgánom verejnej moci alebo na plnenie záväzkov.

6.10 O vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov, alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže subjekt osobných údajov požiadať správcu emailom na adrese info@najlacnejsie-lyze.sk.

6.11 Správca zhromažďuje dáta len na základe zákonného dôvodu, dáta nutná k realizácii práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv uzatvorených so zákazníkom a subjektom osobných údajov v internetovom obchode www.najlacnejsie-lyze.sk. Ide o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodných vzťahov a zákonnej evidencie:

 • Meno a priezvisko (u firmy tiež jej názov, IČO a DIČ),
 • Adresa bydliska / fakturačná adresa,
 • Dodacia adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Iné údaje alebo na iný účel, než je zákonný, správca nezhromažďuje. V prípadoch, keď by takéto údaje správcu zhromažďoval, sa tak deje na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu osobných údajov (napr. špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu www.najlacnejsie-lyze.sk ).

6.12 Správca sa zaväzuje, že nebude zverené osobné údaje opísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe (s výnimkou zmluvných spracovateľov správcu) ani pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom www.najlacnejsie-lyze.sk bez súhlasu dotknutej osobných údajov. Správca sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie subjektu osobných údajov a bez udania dôvodu jeho osobné dáta vymaže z databázy, ale s výnimkou tých, ktoré súvisia s povinnosťou identifikácie zákazníka s ohľadom na daňovú legislatívu a tých, ktoré sa nachádzajú v čase výmazu v zaistených zálohových databázach správcu.

 

7. COOKIES 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.najlacnejsie-lyze.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.najlacnejsie-lyze.sk prevádzkovanom spoločnosťou SKI MOUNTAINS s.r.o.

Ďalej:

8.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

8.2 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že ak kupujúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo predávajúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od odoslania. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (Slovenská pošta, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

8.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy /VOP/. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.4 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. Rozhodným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

8.5 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.najlacnejsie-lyze.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho sporu na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Taktiež je možné nájsť zoznam subjektov alterntívneho riešenia sporov na stránke Ministerstva hospordárstva SR – www.mhsr.sk