ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK 

5.1 Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 5.3 Záručná doba platí aj pri spotrebnom materiály, ktorého životnosť alebo použiteľnosť je právnymi predpismi alebo normami inak limitovaná.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným a nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom na použitie alebo účelom použitia, nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre tovar (lyže, lyžiarky, viazania).

5.5 Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba tovaru, alebo zákazník sám vykoná zásah do tovaru.

5.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciou:
- osobne na adrese 
www.najlacnejsie-lyze.sk , Budimír 7, 04443 Budimír. predložením tovaru a dokladu o kúpe
- odoslaním tovaru spolu s ďalšími dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu www.najlacnejsie-lyze.sk, Budimír 7 , 04443 Budimír , kurierom a nie dobierkou! K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený 
Reklamačný formulár. 

TOVAR PRE VÝMENU / VRÁTENIE / REKLAMÁCIU posielajte KURIÉROM.
Balíky na poštu nepreberáme a nebudú riešené.

5.7 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.8 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie musí doručiť spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

5.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránenú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.10 Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie môže byť doručený kupujúcemu aj e-mailom na kupujúcim poskytnutý kontaktný údaj. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho zasielanej e-mailom, sms správou alebo iným vhodným spôsobom je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

5.11 Ak si kupujúci neprevezme vec do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie zodpovedajúce bežnému nájomnému platenému predávajúcim, a to podľa miesta, času a plochy priestoru, kde je kupujúcim neprevzatý tovar uskladnený.

FORMULÁR REKLAMAČNÝ PROTOKOL na stiahnutie TU ( kliknutím stiahnete )