zobraziť obsah košíka
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
Moje konto
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY „MANZINA s.r.o.“

pre nákupy a dodávky tovaru prostredníctvom internetového portálu www.najlacnejsie-lyze.sk OBSAH:

1. Úvodné ustanovenia
2. Objednávanie tovaru (kúpna zmluva) úkony pre uzatvorenie zmluvy
3. Kúpna cena a platobné podmienky
4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
5. Záruka, reklamačný podmienky a reklamačný poriadok
6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy
7. Ochrana osobných údajov
8. Záverečné ustanovenia

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA [HORE]

1.1 MANZINA s.r.o., Komenského 6, Košice. IČO: 51139448, DIČ: 2120606004 (ďalej len „predávajúci“) je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: " arial="" ce",="" "helvetica="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13.3333px;="" font-weight:="" 700;="" text-align:="" -webkit-right;"="">42438/V,  prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.najlacnejsie-lyze.sk (ďalej len „nákupný portál“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba (ďalej „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „VOP“) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho info@najlacnejsie-lyze.sk. Telefónne číslo predávajúceho je 0915324341.

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.najlacnejsie-lyze.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.najlacnejsie-lyze.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) uvedeným v bode 5. VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.najlacnejsie-lyze.sk, uzavretá podľa článku 2. a nasl. VOP.

1.5 Ustanovenia čl. 5. a 6. VOP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.6 Kupujúci je upozorňovaný, že údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované nepretržite a v každom okamihu. Táto skutočnosť súvisí najmä s tým, že v mnohých prípadoch je v tovarovej ponuke nákupného portálu zaradený aj tovar umiestnený v kamenných predajniach a zmeny v skladových zásobách sú v informačnom systéme predávajúceho aktualizované až s určitým časovým odstupom s prihliadnutím na technické možnosti. Z toho dôvodu nemusia byť údaje ohľadne tovaru na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Predávajúci nemá záujem vábiť alebo klamať svojho zákazníka a práve z tohto dôvodu je možnosť dodania kupujúcim objednaného tovaru vždy overená predávajúcim a až na základe akceptácie objednávky predávajúceho sa realizuje dodávka tovaru kupujúcemu. Predávajúci upozorňuje, že najmä vzhľadom na charakter internetového predaja a dodávok od dodávateľov, tovar nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok predávajúceho a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez tento nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné ani prostredníctvom inej osoby. Predávajúci nebude schopný dodať tovar alebo rovnocenný tovar, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na tovar, rozsah reklamy výrobku a ponúknutú cenu, najmä ak na strane predávajúceho alebo jeho zmluvného partnera nastala chyba v informačnom systéme, v zadávaní vstupných dát, na portáli alebo v reklamnom letáku a to pri zobrazenom tovare a najmä ohľadne jeho ceny, dostupnosti či množstve tovaru. Na túto skutočnosť bude vždy kupujúci upozornený vhodným spôsobom (napr. oprava údaja) a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU /KÚPNA ZMLUVA/ ÚKONY PRE UZATVORENIE ZMLUVY [HORE]

2.1 Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v systéme predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim formou osobitného e-mailu alebo správy v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Správou predávajúceho môže byť aj sms správa. V prípade, že objednávka bola predávajúcim akceptovaná, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. V prípade navrhovaných zmien v objednávke, zmenu musí vopred odsúhlasiť kupujúci.

2.2 Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.najlacnejsie-lyze.sk u v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať v procese objednávania tovaru. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7, a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom (*). Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinností kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail nie je posielaný. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať ho tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

2.3 Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednať“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Späť“.

2.4 Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúcim pozostáva z nasledovných krokov:
(s prihlásením cez účet)
a) výber tovaru a kliknutie na „Vložiť do košíka“
b) po ukončení výberu tovaru kliknúť na “Objednať”
c) registrovať
d) kliknúť na ďalší krok – odsúhlasiť “Obchodné podmienky”
e) výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby
f) kliknúť na “Dokončiť objednávku”
(bez prihlásenia)
a) vyplniť polia “Rýchla pokladňa”
b) pokračovať
c) odsúhlasiť “Obchodné podmienky”
d) kliknúť na “Ďalší krok”
e) dokončiť objednávku

2.5 V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.6 Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

2.7 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. Ak VOP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu (uzatvorenie zmluvy) až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

2.8 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade kupujúci uvádza aj číslo objednávky.

2.9 Odoslanou objednávkou (t.j. návrhom zmluvy) je kupujúci viazaný a môže ju odvolať, resp. zrušiť e-mailom zaslaným predávajúcemu v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle osobitný e-mail alebo správu s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Objednávka kupujúceho je platná po dobu 45 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu (lehota na prijatie návrhu) a márnym uplynutím tejto lehoty bez jej akceptácie predávajúcim sa automaticky zruší, s čím kupujúci súhlasí. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.

2.10 Kupujúcim odoslaná objednávka cez www.najlacnejsie-lyze.sk je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Potvrdením objednávky na nákupnom portáli a odoslaním objednávky predávajúcemu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou/návrhom kúpnej zmluvy (v prípade jej prijatia/akceptácie predávajúcim) po dobu 45 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu v súlade s podmienkami VOP, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu uvedenú v predávajúcim akceptovanej objednávke, na ním uvedenej adrese, v lehote dodania tovaru podľa týchto VOP a to výlučne ak predávajúci písomne odsúhlasí/akceptuje objednávku kupujúceho (formou akceptačného e-mailu alebo správy) na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt, zaplatiť za tovar kúpnu cenu v prípade akceptácie objednávky predávajúcim. Po doručení objednávky je kupujúcemu zasielaný osobitný e-mail alebo správa predávajúceho informujúca o potvrdení, t.j. len o obdržaní (evidencii) objednávky od kupujúceho; tento e-mail, resp. správu nie je možné interpretovať ako akceptáciu objednávky predávajúcim podľa čl. 2. VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy. Taktiež fáza „potvrdenie objednávky“ vykonaná kupujúcim v procese objednávania tovaru na www.najlacnejsie-lyze.sk nie je akceptáciou objednávky a nesvedčí o vzniku kúpnej zmluvy.

2.11 Predávajúci je oprávnený, nie však povinný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupu-júceho. Akceptáciu objednávky kupujúceho vykoná predávajúci zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim v objednávke alebo formou sms správy z čísla QMQ s.r.o. alebo iným vhodným spôsobom a v akceptačnom e-maile alebo správe bude uvedené „Akceptácia objednávky č. …………….“ (pre VOP primerane aj „akceptácia objednávky“). Kupujúci pre evidenčné účely e-mailom alebo iným vhodným spôsobom písomne potvrdí doručenie akceptácie objednávky predávajúcim, ako aj inej správy predávajúceho, a to v lehote dvoch dní.

2.12 Zmena v objednávke/podmienkach: Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 zo 4 položiek nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote dvoch dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny formou e-mailu alebo sms správy. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

2.13 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnenia a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 VOP.

2.14 V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od začiatku.

2.15 Ak predávajúci pred akceptáciou alebo po akceptácii objednávky zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru alebo dodania (najmä zverejnenú či inak zistiteľnú na nákupnom portáli alebo uvedenú v objednávke, akceptácii objednávky, resp. v inej správe), ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade že ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodu vyššej moci, je vždy oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo zrušiť/odmietnuť, resp. neakceptovať objednávku. Takáto chyba sa môže týkať najmä aktuálnej ceny tovaru, množstva, možnosti dodania, dostupných skladových zásob, obrázku tovaru na nákupnom portáli alebo inej skutočnosti, z ktorej napr. môže vyplynúť nemožnosť dodať tovar kupujúcemu včas alebo riadne v súlade s objednávkou alebo akceptáciou objednávky. Kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne po zistení informovaný a predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený takýto tovar nedodať, neodoslať/nevykonať akceptáciu objednávky, odmietnuť kupujúcim vystavenú objednávku, predávajúcim akceptovanú objednávku alebo jednostranne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného. V týchto mimoriadnych prípadoch predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Predávajúci je vždy oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu dodania tovaru) alebo okamžite zrušiť/odmietnuť objednávku, ak cena tovaru uvedená na nákupnom portáli alebo údaj o množstve uvedený na nákupnom portáli boli nesprávne v dôsledku ľudskej, systémovej alebo inej chyby. V prípade ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto kúpna cena mu bude v týchto prípadoch predávajúcim vrátená najneskôr do 15-tich dní odo dňa zrušenia zmluvy alebo objednávky. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

2.16 Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru s tým, že je povinný znášať náklady už realizovanej dopravy a náklady doručovania tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch.

2.17 Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

2.18 Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy alebo zistenia či opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v čl. 2. a 3. týchto VOP.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY [HORE]

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy).

3.2 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa bodu 4. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikácie. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 2. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov): - hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru, - hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady na dopravu tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru, - bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

3.5 Splatnosť kúpnej ceny:
a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do dvoch dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. 3. VOP; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy),
b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy pri doručení tovaru kupujúcemu.

3.6 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Zverejnenie paušálnych poplatkov v týchto VOP nie je možné, nakoľko ceny dopravy/doručovacej služby sú prepočítavané informačným systémom podľa objemu, veľkosti alebo hmotnosti tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.7 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list môže byť predávajúcim potvrdený na základe žiadosti kupujúceho a na sídle QMQ s.r.o. v lehote 7 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

3.8 Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu vopred pred prevzatím tovaru a súčasne ak (i)nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 45 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo (ii) ak nedôjde k odsúhlaseniu zmenených podmienok kupujúcim v lehote podľa týchto VOP alebo (iii) ak nie je možné dodanie tovaru predávajúcim z iného dôvodu, zaplatená cena tovaru a prepravy bude v rozsahu predávajúcim nedodaného tovaru vrátená kupujúcemu v lehote do 15 dní. Vrátenie kúpnej ceny (úplné nedodanie), resp. jej časti (pri čiastkovom nedodaní) sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody zmluvných strán. Predávajúci vráti kúpnu cenu výlučne na ten istý bankový účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov (napr. overenie čísla účtu, majiteľstva účtu, overenie osoby kupujúceho). V prípade ak predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu (napr. v dôsledku odstúpenia) a tovar už bol doručený kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu v uvedenej lehote po vrátení tovaru predávajúcemu kupujúcim.

4. DODANIE TOVARU, DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU [HORE]

4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote do 14 dní odo dňa, kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území Slovenskej republiky) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného, vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.2 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny za prepravu a následnom prevzatí tovaru.

4.3 Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a cena prepravy je uvedená v objednávke. 4.4 V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky, s čím kupujúci pri vystavení objednávky súhlasí. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 VOP.

4.5 Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samo-statnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodanie tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

4.6 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

4.7 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

4.8 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.9 Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.najlacnejsie-lyze.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

4.10 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a komplexnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných závád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente prepravcu/doručovateľa v čase preberania zásielky (najmä pri podpisovaní prevzatia) vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnou páskou, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky svedčiace o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručenia dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 4.11 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.12 Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

4.13 Osobný odber tovaru na sídle „QMQ s.r.o.“ je možný len v prípade ak sa na sídle objednaný tovar nachádza. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný reklamovať prípadné závady tovaru okamžite.

4.14 Pri dodaní tovaru sú kupujúcemu doručované a poskytované informácie v súlade s právnymi predpismi. V prípade ak ich kupujúci neobdržal, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne do 12 hodín od prevzatia tovaru.

5. ZÁRUKA, REKLAMAČNÝ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK [HORE]

5.1 Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 5.3 Záručná doba platí aj pri spotrebnom materiály, ktorého životnosť alebo použiteľnosť je právnymi predpismi alebo normami inak limitovaná.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným a nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom na použitie alebo účelom použitia, nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre tovar (lyže, lyžiarky, viazania).

5.5 Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba tovaru, alebo zákazník sám vykoná zásah do tovaru, ako aj v čase kedy je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru.

5.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciou:
- osobne v sídle QMQ s.r.o. predložením tovaru a dokladu o kúpe
- odoslaním tovaru spolu s ďalšími dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na reklamačné oddelenie Renát Dobias, Komenského 24, 04001 Košice , nie dobierkou!

5.7 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.8 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie musí doručiť spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

5.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránenú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.10 Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie môže byť doručený kupujúcemu aj e-mailom na kupujúcim poskytnutý kontaktný údaj. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho zasielanej e-mailom, sms správou alebo iným vhodným spôsobom je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

5.11 Ak si kupujúci neprevezme vec do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie zodpovedajúce bežnému nájomnému platenému predávajúcim, a to podľa miesta, času a plochy priestoru, kde je kupujúcim neprevzatý tovar uskladnený.

6. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY [HORE]

6.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:
V zmysle ustanovenia § 10 a 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je upozorňovaný na to, že oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar musia byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote, nie však na dobierku. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy a oznámenia čísla účtu kupujúceho predávajúcemu. Na základe tejto dohody sa prostriedky vrátia prevodom prostredníctvom peňažného ústavu na oznámený účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

6.2 V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

6.3 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť .
b) tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný).

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV [HORE]

7.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na internetový obchod najlacnejsie-lyze.sk spoločnosti Manizina s.r.o., ktorá je na účely tohto vyhlásenia súčasne správcom osobných údajov (ďalej len "správca") subjektu osobných údajov.

7.2 Subjektom osobných údajov je užívateľ internetového obchodu najlacnejsie-lyze.sk, ktorý vyplnil a odoslal objednávku v tomto internetovom obchode alebo uzavrel kúpnu zmluvu so správcom.

7.3 Pri uchovávaní osobných údajov dodržiava správca Zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a súvisiacich noriem, ktorými sú predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation - GDPR).

7.4 Správca zhromažďuje niektoré nižšie špecifikované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre realizáciu práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu na adrese Levnelyze.cz alebo pre rozvoj ponúkaných služieb a zdokonalenie ovládateľnosti tohto internetového obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atď .

7.5 Osobné údaje správca spracováva v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.6 Správca nezhromažďuje žiadne citlivé ani zvláštne osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách, náboženskom vyznaní, zdravotnom stave, sexuálnej orientácii atp.

7.7 Osobné údaje subjektu sú správcom spracovávané ako nevyhnutné na realizáciu práv a povinností plynúcich správcovi z objednávok a kúpnych zmlúv, pričom objednávateľom alebo druhou zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Toto sa deje na základe čl. 6.1.B) a 6.1.c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré umožňujú plnenie zmluvy zo strany správcu a využitie služieb zo strany subjektu údajov, pričom sa jedná o súhlas typu OPT-OUT, prípadne špeciálne súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu najlacnejsie-lyze.sk.

Subjekt osobných údajov udelením špeciálneho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a poučený o zákonnom spracovaní prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, a to najmä:

 • Právom požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,
 • Právom požadovať opravu svojich osobných údajov v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,
 • Právom požadovať vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,
 • Právom namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,
 • Právom na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • Právom udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • Právom podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

7.8 Správca je oprávnený pozmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu najlacnejsie-lyze.sk.

7.9 Všetky osobné údaje získava správca od subjektov osobných údajov na základe dobrovoľnosti, s výnimkou údajov potrebných pre doloženie daňovej a účtovnej evidencie správcom orgánom verejnej moci alebo na plnenie záväzkov.

7.10 O vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov, alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže subjekt osobných údajov požiadať správcu emailom na adrese info@najlacnejsie-lyze.sk.

7.11 Správca zhromažďuje dáta len na základe zákonného dôvodu, dáta nutná k realizácii práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv uzatvorených so zákazníkom a subjektom osobných údajov v internetovom obchode najlacnejsie-lyze.sk. Ide o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodných vzťahov a zákonnej evidencie:

 • Meno a priezvisko (u firmy tiež jej názov, IČO a DIČ),
 • Adresa bydliska / fakturačná adresa,
 • Dodacia adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Iné údaje alebo na iný účel, než je zákonný, správca nezhromažďuje. V prípadoch, keď by takéto údaje správcu zhromažďoval, sa tak deje na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu osobných údajov (napr. špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu najlacnejsie-lyze.sk ).

7.12 Správca sa zaväzuje, že nebude zverené osobné údaje opísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe (s výnimkou zmluvných spracovateľov správcu) ani pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom najlacnejsie-lyze.sk bez súhlasu dotknutej osobných údajov. Správca sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie subjektu osobných údajov a bez udania dôvodu jeho osobné dáta vymaže z databázy, ale s výnimkou tých, ktoré súvisia s povinnosťou identifikácie zákazníka s ohľadom na daňovú legislatívu a tých, ktoré sa nachádzajú v čase výmazu v zaistených zálohových databázach správcu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA [HORE]

8.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

8.2 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (Slovenská pošta, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

8.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy /VOP/. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.4 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. Rozhodným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

8.5 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.najlacnejsie-lyze.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

 

Mena

Novinky

Momentálne pracujeme na nahodení nového tovaru, ktorý budete môcť zakúpiť od 1.10.2018. Viac ako 3000 párov lyží, 3000 párov lyžiarok, 500 snowboardov a iného lyžiarskeho sortimentu. NAJVÄČŠÍ výber na SR
Tešíme sa na vás v novom priestore na ALVINCZYHO 12, KOŠICE, kde si budete môcť obzrieť tovar a prevziať pri objednávke cez E-shop.
Okrem sklzníc, ktoré sú v 100% stave, ( nabrúsené hrany, navoskovaná a zaliatá sklznica ), ponúkame 1 rok záruku na použité lyže

Odporúčame

S
P
lyze ROSSIGNOL HERO ELITE LONG TURN 2018, E-LT Titanal , power turn + Look SPX 12
889.00 €
- 55 %
400.00 €
pridať lyze ROSSIGNOL HERO ELITE LONG TURN 2018, E-LT Titanal , power turn + Look SPX 12 do košíkazobraziť viac informácii o produkte lyze ROSSIGNOL HERO ELITE LONG TURN 2018, E-LT Titanal , power turn + Look SPX 12
S
P
lyze ROSSIGNOL HERO ELITE ST TITANAL 2018, KONECT E-ST, PROPtech + LOOK SPX 12
899.00 €
- 56 %
400.00 €
pridať lyze ROSSIGNOL HERO ELITE ST TITANAL 2018, KONECT E-ST, PROPtech + LOOK SPX 12 do košíkazobraziť viac informácii o produkte lyze ROSSIGNOL HERO ELITE ST TITANAL 2018, KONECT E-ST, PROPtech + LOOK SPX 12

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami